kursy kosmetyczne kontakt
formularz zg│oszeniowy na kursy kosmetyczne
kursy kosmetyczne w promocji

Kosmetyka Praktyczna™ ASP®

Art-Visage i Stylizacja™ ASP®

Manicure i Stylizacja Paznokci™ ASP®

Formularz zg│oszeniowy

Je┐eli jeste zdecydowana na szkolenie, znasz ju┐ zasady przyjŕŠ, przejrza│a harmonogram i wybra│a dla siebie najodpowiedniejszy termin, przyst▒p do wype│nienia formularza zg│oszeniowego.


Imiŕ i nazwisko:
Numer PESEL:
Ulica i nr domu:
Kod pocztowy:
Miasto:
Wojewˇdztwo:
Nr tel. stacjonarnego:
Nr tel. komˇrkowego:
Adres e-mail:
Termin:


Wyra┐am zgodŕ na zasady rekrutacji, regulamin, Âwiadczenie us│ug drog▒ elektroniczn▒ i przetwarzanie moich danych. Wiem ┐e jedynie op│acaj▒c wpisowe w terminie, mogŕ sobie zagwarantowaŠ miejsce na kursie.

JesteÂmy dostŕpni pod numerami telefonu: /012/266-43-81 oraz 502-073-341,
a tak┐e po wczeÂniejszym umˇwieniu siŕ w Filiach szkoleniowych - zapraszamy!

kursy kosmetyczne i partnerzy
kursy kosmetyczne poprzez PUP - Powiatowy Urz▒d Pracy
kursy kosmetyczne poprzez EFS - Europejski Fundusz Spo│eczny
kursy kosmetyczne poprzez POKL - Program Operacyjny Kapita│ Ludzki
Kursy Kosmetyczne w ASP | Prawa autorskie | Sitemap Realizacja:Agencja Interaktywna